Győri Nádorvárosi keresztény közösség

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János ev. 3.rész 16. vers)

Hitvallás

HITVALLÁSUNK

Tudjuk, hogy „töredékes az ismeretünk”, ezért a „lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de mindenben szeretet” elvét valljuk.

Hitbeli meggyőződésünket az alábbi témákban tartjuk fontosnak kifejteni:

 

A SZENTÍRÁS

Hisszük, hogy a Biblia a 39 könyvet tartalmazó Ószövetségből és a 27 könyvet tartalmazó Újszövetségből áll. Hisszük, hogy a teljes Szentírás Istentől ihletett, és eredeti formájában hibátlan. Tanítása a hit és gyakorlat kérdéseiben mértékadó, az élet minden területéről tett kijelentései megbízhatóak. A Szentírást a Szent Szellem teszi érthetővé, élővé és hatóvá.

2Timóteus 3,16 „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;”

 

A SZENTHÁROMSÁG

Hiszünk az egyetlen, igaz és tökéletes Istenben, aki örökkévaló Szentháromság – Atya, Fiú, Szentlélek. Ennek a titkát megérteni nem tudjuk, de a Biblia kijelentése alapján alázattal elfogadjuk.

„Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm” (Lukács evangéliuma 3,21-22).

 

ISTEN SZUVERENITÁSA

Hisszük, hogy a mindenható Isten minden élőlény és élettelen dolog Teremtője, Fenntartója és Ura. Isten kizárólagos ura a teremtésnek, a kijelentésnek, a megváltásnak és az utolsó ítéletnek.

„Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik;”(Efézus 1:11b)

 

JÉZUS KRISZTUS

Hisszük, hogy Jézus a Krisztus, a megígért és eljött Messiás. Hisszük, hogy benne Isten lett emberré, ezért Jézus teljesen Isten és teljesen ember volt, aki a Szentlélek által fogant, szűztől született, és bűntelen életet élt. Hiszünk csodatételeiben és tanításaiban. Hisszük, hogy helyettünk bűnhődve halt meg a kereszten, helyettünk őt sújtotta a bűneinkért járó jogos ítélet. Így lett Ő a világ Megváltója, életünk Ura, aki kizárólagos út Istenhez, az emberiség egyetlen reménye. Hisszük, hogy harmadnapra dicsőséges testben feltámadt, majd felemeltetett az Atya jobbjára, ahol örökké él. Ő most is az egyetlen közbenjáró Isten és ember között, és egy napon hatalommal és dicsőségben visszatér a földre, hogy Királyként ítéletet tartson és uralkodjon.

 „Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült” (Zsidók 1:1-3).

„Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg” (Ézsaiás 53:5).

 

A SZENTLÉLEK (SZENT SZELLEM)

A Szentlélek a harmadik isteni személy, aki bizonyságot tesz Krisztusról, megtérést munkálva az ember szívében. A Szent Szellem valósítja meg bennünk Krisztus életét, és alakítja ki az Ő jellemvonásait, vezet minket, és képessé tesz a győzelmes hívő életre.

„Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet” (János evangéliuma 16:7-8).

 

AZ EMBER

Hisszük, hogy Isten az embert “a saját képére és hasonlatosságára férfivá és nővé” teremtette, hogy Vele személyes és élő közösségben éljen, hogy egyre jobban megismerje és megszeresse. Hisszük, hogy Isten az embert szabad akarattal ruházta fel, ezért a tetteiért felelősséggel tartozik. Hisszük, hogy az első ember a Sátán kísértésén keresztül bűnbeesett. Ez által minden ember természeténél fogva bűnös, vétkeiben lelkileg halott, és ezért Isten jogos ítélete alatt áll.

„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket” (1Mózes 2:27).

„mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.” (Róma 3:23)

 

ÜDVÖSSÉG (MEGMENTÉS)

Hisszük, hogy Isten az üdvösséget kizárólag kegyelméből, a Jézus Krisztus befejezett megváltói munkájába vetett hit által adja. Hisszük, hogy Jézus minden ember bűnét magára vette, és áldozata minden bűnt képes elfedezni. Bár vannak, akik ellenállnak Isten megtérésre hívó szavának, de aki megbánja bűneit, és elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának és Urának, az abban a pillanatban bocsánatot nyer bűneire, újjászületik, Isten gyermeke lesz, és az örökkévalóságot az Úrral fogja tölteni.

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” (Efézus 2:8-9).

 

A GYÜLEKEZET (EGYHÁZ)

Hiszünk Krisztus élő lelki Testében (az egyetemes egyházban), amelynek Ő maga a feje, és minden újjászületett hívő a tagja. Hisszük, hogy a helyi gyülekezet vezetéséért a vének (presbiterek) felelősek, akiknek Istentől kapott feladata, hogy hűségesen tanítsák és szeressék a gyülekezetet. Krisztus Teste minden egyes tagjának feladata az evangélium megélése, és az arról való bizonyságtétel.

"Az ő lábai alá vetett mindent", és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben” (Efézus 1:22).

 

AZ UTOLSÓ IDŐK

Hisszük, hogy a bibliai próféciák közül még sok beteljesedésre vár. Jézus Krisztus egy napon – ígéretének megfelelően – láthatóan vissza fog térni a gyülekezetért. Hisszük, hogy minden hívő el fog ragadtatni Krisztus fogadására, és utána pedig eljön az Ő ezeréves királysága.

„Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, 17 azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk” (1Thessz 4:16-17).

 

A VÉGSŐ DOLGOK

Hisszük, hogy halála után minden hívő a mennybe kerül Krisztushoz. Hisszük, hogy a fizikai halállal nem ér véget az ember élete. Végső sorsa a földi élete során Krisztus mellett hozott döntésétől függ.  Hisszük, hogy az utolsó napon Isten megítéli az élőket és a holtakat, örök áldást adva az igazaknak, és el nem múló szenvedéssel fizetve a gonoszaknak. Hisszük, hogy Isten végül új eget és új földet fog teremteni.

„És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. 13 A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. 14 És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. 15 Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették” (Jelenések 20:12-15).